Privacy Policy Privacy Policy

Chính sách trang Web

Trang web này được quản lý và vận hành bởi JFE Advantech Co., Ltd. (“Công ty”). Vui lòng đọc các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng bên dưới trước khi sử dụng. Vui lòng chỉ sử dụng trang web này trong trường hợp bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện đó.
Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng của trang web này được nêu ở đây có thể được chấp thuận và thay đổi khi thích hợp.

Bản quyền

Các quyền của tất cả các văn bản, hình ảnh, chương trình và các nội dung khác được xuất bản trên trang web này ("Nội dung") thuộc về Công ty hoặc các tác giả gốc.
Những nội dung này không được sử dụng ngoài phạm vi sao chép riêng tư và các mục đích sử dụng khác được pháp luật cho phép.
Nghiêm cấm sao chép, thay đổi, tái bản, bán, xuất bản hoặc bất kỳ hành động nào khác vi phạm luật bản quyền hoặc các luật khác mà không có sự cho phép của Công ty hoặc tác giả gốc.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý

Công ty không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ rắc rối, mất mát hoặc thiệt hại nào gây ra bởi việc sử dụng trang web này.
Công ty có quyền thay đổi hoặc xóa cấu trúc, điều khoản sử dụng, URL và nội dung của trang web này mà không cần thông báo trước.
Công ty có thể đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động của trang web này bất cứ lúc nào.
Công ty có quyền thay đổi các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Chính sách liên kết

Công ty không đảm bảo nội dung của các trang web được liên kết đến từ trang web này được kiểm soát bởi các bên thứ ba, được quản lý bởi các nhà khai thác tương ứng của họ. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra trong quá trình sử dụng chúng.
Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là Công ty xác nhận trang web được liên kết hoặc nội dung của nó, cũng không ngụ ý bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào giữa Công ty và trang web được liên kết.

Vui lòng không đặt liên kết từ các trang web áp dụng hoặc có thể áp dụng cho những điều sau

  • Liên kết từ các trang web có nội dung trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức
  • Các liên kết từ các trang web không phù hợp với suy nghĩ thông thường
  • Liên kết từ các trang web có nội dung chỉ định người lớn
  • Liên kết từ các trang web bao gồm nội dung dẫn đến tội phạm hoặc hành vi chống đối xã hội
  • Liên kết từ các trang web phỉ báng các cá nhân, công ty, tổ chức, v.v.
  • Các liên kết từ trang web có thể gây trở ngại cho công việc kinh doanh của chúng tôi
  • Các liên kết từ những người khác mà chúng tôi đã xác định là không phù hợp

Liên kết đến trang web này

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.